Bài này có ý cũng hay nhưng mà chưa nói lên được tính chất của tựa đề trong bài thơ.

NguyênPhong 596