Hoa sưa
rủ tuyết trắng.
Gọi miền hạ nắng
sâu lắng
khúc đêm đông!...


Nguồn: Phạm Ngọc San, Sương đâu chỉ là mờ đục, NXB Hội nhà văn, 2015