Hết vương vương rét lộc.
Nắng theo tháng ba về.
Hoa gạo nhóm lửa đỏ
Cho thắm bao câu thề!

Ta theo Em đi hội.
Nghe giao duyên, thật duyên
Xuân lòng dâng xao xuyến
Tình xuân xanh ảo huyền...

Vẳng đâu câu Quan Họ
"Có yêu nhau là thì..."
Giật mình tan phiến mộng
Bàng hoàng nỗi Nắng đi.

Tháng ba này vẫn gió
Mây cuối trời vẫn bay
Trách Trời sao tắt Nắng!
Cho chiều đổ heo may.


29/03/2014

Nguồn: Phạm Ngọc San, Sương đâu chỉ là mờ đục, NXB Hội nhà văn, 2015