Quan họ về ngủ vai chồng
Trở mình nghe trống hội rung quanh giường
Ta quăng chăn chiếu lạnh lùng
Chạy tìm mây nổi cuối đường trăng xưa

Chân đi mấy ngõ cho vừa!
Trăm nghìn lối cũ chỉ thừa chân đi
Chồng hờ dứt gió xuân thì
Ta đi thắm lại những gì bỏ quên
Chừng nào hoa cỏ còn duyên
Rình đem năm tháng trải lên tóc người!

Mười năm khuất mặt tươi cười
Áo khăn gói kín những lời yêu xưa
Tìm về xem mặt cơn mơ
Gặp nhau thảng thốt như vừa chiêm bao


2-2004

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]