(Tặng các cháu nội ngoại của ông Hoàng Dương, Thuỳ Hương, Ngọc Anh, Quỳnh Mai)

Nắng hè gay gắt.
Ngẩn ngơ thồng rồng
Chuối mẹ buồn lòng,
Nhìn đàn con đói.

Ao trong như suối,
Không gợn rong rêu.
Thương đàn con nhỏ,
Cá mẹ đánh liều.

Thu mình nhẩy vọt,
Giả chết trên bờ.
Mặc nắng gay gắt,
Rát, đau, vẫn chờ...

Lúc sau đàn kiến,
Thấy múi cá tanh,
Tưởng bữa ngon lành,
Bâu quanh cá mẹ.

Chúng xâu chúng xé,
Bâu kín quanh người.
Cá mẹ mỉm cười,
Phi nhanh xuống nước.

Đàn con sung sướng,
Ăn Kiến no nê!
Mẹ đau tái tê,
Nhưng lòng hỷ hả.


01/06/2016