Không chịu thua nắng đâu!
Mưa xuân đi trẩy hội
Nhảy từ trên trời cao
Xuống trần gian mừng tuổi

Vì nóng lòng gặp bạn
Mưa xuân hơi vội vàng
Nên trượt chân xuống đất
Vẫn lên giọng cười vang.