Hễ kiếm được mồi
Kiến tha về tổ
Xếp cùng một chỗ
Làm của cải chung
Tới khi đói lòng
Cùng ăn vui sướng.
Từ quân đến tướng
Một dạ như nhau
Chẳng thấy ở đâu
Kiến sống riêng lẻ.


Bài thơ sử dụng trong SGK Tiếng Việt 2 giai đoạn 1990-2003 với tên tác giả Nam Hương, chưa rõ là ai.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]