"Quán Dốc" người ơi! Trắng năm canh
Cánh Phượng trầu cong vút mái đình
"Trúc xinh" tay níu nhời “Giã bạn”
"Xuôi về" bước lạc mạn thuyền tình.


Những từ trong ngoặc kép là tên những làn điệu quan họ cổ.

Nguồn: Phạm Ngọc San, Sương đâu chỉ là mờ đục, NXB Hội nhà văn, 2015