Em có trên cao tận trời xanh?
Lược gương vẫn sáng dưới đất lành
Mười tầng voan trắng mây mươi lớp
Mãi mãi trinh nguyên tuổi xuân xanh!


Nguồn: Phạm Ngọc San, Sương đâu chỉ là mờ đục, NXB Hội nhà văn, 2015