Mười hai đạo chỉ Tống đành tan,
Dù vạn đời sau chí khí tràn.
Chết uổng anh hùng buông oán hận,
Nổi chìm xã tắc nặng tâm can.
Thư sinh phía bắc hoài can gián,
Ông lão Tây Hồ được vững an.
Ai quấn xích quanh tên phản bội,
Chém đầu hết bọn nịnh chưa cam!

tửu tận tình do tại