Thư Nịch ban đầu há muốn lánh,
Vài câu có thể hợp tính tình.
Đôi bạn cày ruộng bên sông xanh,
Nào nghĩ ẩn dật hòng lưu danh!