Mưa tạnh ngàn cây hết ủ ê
Ðèn ngư loáng thoáng mục đồng về
Nay thành Ðộng Hải đà thay sắc
Ðấy núi Thần Sơn vẫn cảnh quê
Mười dặm luỹ Thầy xây hướng trước
Năm nào ải trấn dựng gần đây
Biết chăng gầy dựng công gian khổ
Ngắm vẽ trèo trông cũng chẳng nề