Bút chảy Ngân Hà tự cõi mây,
Sao từng tiều tuỵ Phạn Sơn đây.
Thế gian tô trát đông tây hết,
Một kiếp thư sinh uổng những ngày.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.