Giấc xuân không biết sáng
Chim hót ở nơi nơi
Đêm tiếng mưa và gió
Có bao hoa rụng rơi?