Mây trải mỏng dáng xuân nghiêng mềm yếu
Gió lặng im liễu biếc rủ la đà
Lười đọc sách bàn tay cào tóc ngắn
Vang bên tường điệu sáo bán mạch nha

tửu tận tình do tại