Bài này trong "Tuyển tập Tản Đà" 1996 Văn bản như sau:
Gặp xuân
Gặp xuân ta giữ xuân chơi
Câu thơ chén rượu là nơi đi về
Hết xuân, cạn chén, xuân về
Nghìn thu nét mực thơ đề vẫn xuân!

Xuân ơi xuân hỡi!
Vắng xuân lâu ta vẫn đợi chờ mong
Trải bao nhiêu ngày tháng hạ, thu, đông
Ròng rã nỗi nhớ nhung xuân có biết?
Khứ tuế xuân, qui sầu cửu biệt
Kim niên xuân đáo, khánh tương phùng.
Gặp ta nay xuân chớ lạ lùng
Tóc có khác, trong lòng ta chẳng khác
Kể từ thủa biết xuân bốn chín năm về trước
Vẫn rượu thơ non nước thú làm vui
Đến xuân nay ta tuổi đã năm mươi
Tính trăm tuổi đời người ta có nửa
Còn sau nữa lại bao nhiêu xuân nữa
Mặc trời cho ta chửa hỏi làm chi?
Sẵn rượu đào xuân uống với ta đi
Chỗ quen biết kể gì ai chủ khách.
Thiên cổ vị văn song Lý Bạch
Nhất niên hà đắc lưỡng đông quân
Dẫu trăm năm gặp gỡ đủ trăm lần
Thơ với rượu cùng xuân ta cứ thố.
Ngoài trăm tuổi, vắng ta trần thế
Xuân nhớ ta chưa dễ biết đâu tìm!
Cùng nhau nay hãy uống thêm.
                      (1938)


Nguồn "Tuyển tập Tản Đà" (1996, trang 187-189)