Trương Lỗi 張耒 (1054-1114) là thi nhân, tản văn gia đời Bắc Tống, tự Văn Tiềm 文潛, hiệu Kha Sơn 柯山, người Hoài Âm (nay thuộc Giang Tô). Ông có tiếng văn học từ thời trẻ, tiến sĩ khoảng năm Hy Ninh, làm chủ toạ Lâm Hoài. Đầu năm Nguyên Hựu vào kinh làm bí thư tỉnh chính trị, thăng trước tác lang, kiêm kiểm thảo sứ quán. Đầu năm Thiệu Thánh ra tri Nhuận Châu, trong việc đảng tranh mới và cũ bị biếm đi biếm lại, trước sau từng ở Uyển Khâu (Trần Châu), Kha Sơn (Hoàng Châu) nên lấy hiệu là Kha Sơn, là một trong “Tô môn tứ học sĩ”. Tác phẩm có Kha Sơn tập.

 

Tuyển tập chung