Thế gian rộng không rành chân lý
Kẻ còn non trân quý tâm nhân
Bảo nhà họ Liễu không cần
Năm kia sao lại khẩn cầu gia sư?