Cùng ý chí thân nhau rất dễ
Biệt cố nhân ra chốn quan hà
Từ Tần Xuyên khách lên phía bắc
Ca như qua sông Dịch ngày xưa
Ra ải hoang biết là Ải Ngọc
Lên đài xa tên chính Đài Luân
Giếng nước phun nhớ về biên tướng
Tìm nguồn sông trọng kẻ tôi thần
Vườn thượng uyển hoa mai nở sớm
Dòng ngự câu dương liễu chớm xanh
Lòng chỉ muốn khúc này cố giữ
Biến thành bài "Biên giới mùa xuân"

tửu tận tình do tại