Tiễn ông lên đường mây rực rỡ
Tôi quay về lều cỏ núi này
Núi mây từ biệt tới nay
Lệ rơi trên áo bám đầy bệ la

tửu tận tình do tại