Quét sạch mây thành
Trời pha lê long lanh
Cỡi rồng ngọc đi chơi tám cõi
Nơi nơi trời biếc biển xanh

Cung điện thuỷ tinh hương thoảng
Nghe thường tiên múa rung rinh
Chỉ một ít nhiều sương gió
Cho người đời được an lành

tửu tận tình do tại