Vận nước sợi tóc nhỏ.
Hỏi ngày nào,
Tay nắm dây dài,
Dong về chúa rợ?
Ai bảo đời nay thiếu nhân tài,
Bởi kém tấc gang rộng mở?
Hãy coi Hàn Thế Trung năm nọ.
Chẳng hề gặp thánh mẫu Ly Sơn,
Không cả Hoàng Thạch Công truyền thụ.
Trong cười nói,
Lấy hai lộ.

Ta trẻ, thích chơi cờ đối chữ.
Ôi giờ đây,
Tóc bạc trong gương,
Sự cơ bỏ lỡ.
Nghe đâu gió bắc thổi về dữ,
Ngoài biên giáo gươm đụng độ.
Chớ cho chuyện ném roi gàn dở.
Từ xưa bậc giỏi vượt nguy nan,
Thành trì vững há không tài tướng giữ?
Mau ném bút,
Đừng thơ phú.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.