井絡

井絡天彭一掌中,
漫誇天設劍為峰。
陣圖東聚燕江石,
邊柝西懸雪嶺松。
堪嘆故君成杜宇,
可能先主是真龍。
將來為報奸雄輩,
莫向金牛訪舊蹤。

 

Tỉnh Lạc

Tỉnh Lạc, Thiên Bành nhất chưởng trung,
Mạn khoa thiên thiết kiếm vi phong.
Trận đồ đông tụ Yên giang thạch,
Biên thác tây huyền Tuyết lĩnh tùng.
Kham thán cố quân thành đỗ vũ,
Khả năng Tiên Chủ thị chân long.
Tương lai vi báo gian hùng bối,
Mạc hướng Kim Ngưu phỏng cựu tung.

 

Dịch nghĩa

Thế hiểm của Tỉnh Lạc và Thiên Bành, Khổng Minh nắm trong bàn tay,
Còn khoe hão rằng trời tạo những ngọn núi nhọn làm kiếm.
Bát quái trận đồ lập ở phía đông với đá của sông Yên,
Mõ canh biên ải treo trên cây thông núi Tuyết.
Thương thay vua xưa đã biến thành chim cuốc,
Tiên Chủ có nhẽ là con rồng thực.
Báo cho bọn gian hùng đời sau biết rằng:
Đừng có đi qua đường Kim Ngưu mà thăm hỏi dấu vết xưa.


Tỉnh Lạc là đất nay trong huyện Dân, tỉnh Tứ Xuyên.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Tỉnh Lạc, Thiên Bành trong nắm tay,
Cứ khoe trời đặt núi gươm đây.
Yên giang, đông nhóm nên đồ trận,
Tuyết lĩnh, thông treo ngất mõ tây.
Thương kiếp vua xưa thành đỗ vũ,
Khen tài Tiên chủ thực rồng bay.
Sau này bảo lũ gian hùng biết:
Chớ hỏi Kim ngưu dấu cũ này.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Thiên Bình Tỉnh Lạc trọn lòng tay,
Trời tạc núi gươm, khéo nói thay!
Tuyết lĩnh tây tùng chiêng ải buộc,
Yên giang đông cửa trận đồ bày.
Cố quân than xót, đa đa nọ,
Tiên chủ tài cao, rồng thực này.
Mai nữa gian hùng xin báo biết,
Kim Ngưu dấu cũ chớ vào đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nắm trong tay Thiên Bành, Tỉnh Lạc
Núi làm gươm chỉ khoác lác xằng
Trận đồ đá xếp phương đông
Biên thuỳ núi Tuyết treo tùng mõ canh
Thương vua xưa đã thành chim cuốc
Tiên chủ Lưu đích thực tướng rồng
Bảo cho các kẻ gian hùng
Đời sau chớ có dùng đường Kim Ngưu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Nắm trong tay Tỉnh Lạc Thiên Bành
Khoe hảo gươm trời ngọn núi xanh.
Đá bãi Yên gom đồ bát trận
Thông non Tuyết gắn mõ rao canh.
Vua xưa hoá cuốc gây thương tiếc
Tiên chỉ tài rồng có thực hành.
Đừng tới Kim Ngưu tìm dấu cũ
Đời sau được báo bọn gian manh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Thiên Bành, Tỉnh Lạc nắm trong tay
Trời khéo dựng gươm trên đỉnh mây
Tuyết Lĩnh mõ treo tùng ải rộn
Yên Giang đá xếp trận đồ bày
Thục Vương than hận quyên buồn gọi
Tiên Chủ trổ tài rồng thực bay
Nhắn bọn gian hùng sau nhớ rõ
Trâu vàng dấu cũ đã tàn phai

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thế hiểm Khổng Minh nắm chắc tay,
Còn khoe núi kiếm nhọn trời bày.
Trận đồ bát quái sông Yên lập,
Biên ải mõ canh thông tuyết cây.
Chim cuốc thương vua xưa đã biến,
Con rồng Tiên Chủ thực là đây.
Đời sau báo bọn gian hùng biết,
Đừng hỏi Kim Ngưu dấu vết nầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời