Đèn ai leo lét trên lầu,
Giống đèn Lưu Bị đi cầu Khổng Minh.


Lưu Bị, Khổng Minh: hai nhân vật trong tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa (Trung Quốc).

Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001