Đèn ai leo lét trên lầu,
Giống đèn Lưu Bị đi cầu Khổng Minh.


Lưu Bị, Khổng Minh: hai nhân vật trong tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa (Trung Quốc).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]