Người hiền làm việc tất biết nhiều,
Lòng thành chế sứ không thể xiêu.
Xóm tây còn có miếu Gia Cát,
Phun sóng, rồng ẩn đầu mất tiêu.

tửu tận tình do tại