23/11/2020 23:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thượng khanh ông thỉnh tu Vũ Hầu miếu, di tượng khuyết lạc, thì Thôi khanh quyền Quỳ Châu
上卿翁請修武侯廟,遺像缺落,時崔卿權夔州

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/04/2015 21:52

 

Nguyên tác

大賢為政即多聞,
刺史真符不必分。
尚有西郊諸葛廟,
臥龍無首對江濆。

Phiên âm

Đại hiền vi chính tức đa văn,
Chế sứ chân phù bất tất phân.
Thượng hữu tây giao Gia Cát miếu,
Ngoạ Long[1] vô thủ đối giang phần.

Dịch nghĩa

Bậc hiền tài xử lý quyền hành tức là lắng nghe nhiều,
Lòng tin thành thật của chế sứ không thể thay đổi được.
Lại còn cái miếu thờ Gia Cát Lượng ở xóm tây kia,
Rồng nằm không có đầu thì lấy đâu mà phun sóng sông!

Bản dịch của Phạm Doanh

Người hiền làm việc tất biết nhiều,
Lòng thành chế sứ không thể xiêu.
Xóm tây còn có miếu Gia Cát,
Phun sóng, rồng ẩn đầu mất tiêu.
(Năm 767)

[1] Hiệu của Gia Cát Lượng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thượng khanh ông thỉnh tu Vũ Hầu miếu, di tượng khuyết lạc, thì Thôi khanh quyền Quỳ Châu