Dì gió lên đài Hán cả rồi,
Tâm tình chỉ tự Ngoạ Long thôi.
Quạt lông gió nổi trên sông ấy,
Ngọn giáo anh hùng đâu mất rồi.

tửu tận tình do tại