Rắn trắng chém rồi, đức “hoả” tàn
Còn ai chống đỡ đất Trung nguyên
Biết ông cẩn thận nên nhờ cậy
Đâu chỉ hơn Tào Phi chục lần

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)