03/07/2020 17:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tỉnh Lạc
井絡

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 23/02/2009 18:51

 

Nguyên tác

井絡天彭一掌中,
漫誇天設劍為峰。
陣圖東聚燕江石,
邊柝西懸雪嶺松。
堪嘆故君成杜宇,
可能先主是真龍。
將來為報奸雄輩,
莫向金牛訪舊蹤。

Phiên âm

Tỉnh Lạc, Thiên Bành[1] nhất chưởng trung,
Mạn khoa thiên thiết kiếm vi phong.
Trận đồ đông tụ Yên giang[2] thạch,
Biên thác tây huyền Tuyết lĩnh[3] tùng.
Kham thán cố quân thành đỗ vũ,
Khả năng Tiên Chủ[4] thị chân long.
Tương lai vi báo gian hùng bối,
Mạc hướng Kim Ngưu[5] phỏng cựu tung.

Dịch nghĩa

Thế hiểm của Tỉnh Lạc và Thiên Bành, Khổng Minh nắm trong bàn tay,
Còn khoe hão rằng trời tạo những ngọn núi nhọn làm kiếm.
Bát quái trận đồ lập ở phía đông với đá của sông Yên,
Mõ canh biên ải treo trên cây thông núi Tuyết.
Thương thay vua xưa đã biến thành chim cuốc,
Tiên Chủ có nhẽ là con rồng thực.
Báo cho bọn gian hùng đời sau biết rằng:
Đừng có đi qua đường Kim Ngưu mà thăm hỏi dấu vết xưa.

Bản dịch của Trần Trọng San

Tỉnh Lạc, Thiên Bành trong nắm tay,
Cứ khoe trời đặt núi gươm đây.
Yên giang, đông nhóm nên đồ trận,
Tuyết lĩnh, thông treo ngất mõ tây.
Thương kiếp vua xưa thành đỗ vũ,
Khen tài Tiên chủ thực rồng bay.
Sau này bảo lũ gian hùng biết:
Chớ hỏi Kim ngưu dấu cũ này.
Tỉnh Lạc là đất nay trong huyện Dân, tỉnh Tứ Xuyên.

Nguồn: Kim Thánh Thán phê bình thơ Đường, Tủ sách ĐH Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 1990
[1] Đất nay trong huyện Bành, tỉnh Tứ Xuyên.
[2] Sông nơi xưa Khổng Minh dùng đá trên bờ lập Bát trận đồ, nay trong huyện Phụng Tiết, tỉnh Tứ Xuyên.
[3] Núi nay trong huyện Lệ Giang, tỉnh Vân Nam.
[4] Tức Lưu Bị, vua nước Thục thời Tam Quốc.
[5] Tên con đường sạn đạo dẫn vào đất Thục.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Tỉnh Lạc