Đây là một tập Thăng Long tam thập vịnh khuyết danh, sách ký hiệu A.2501, Thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Những chú thích trong tập thơ này được lấy ở phần Thăng Long tam thập vịnh trong sách Thăng Long cổ tích khảo tịnh hội đồ, ký hiệu VHv.2471. Theo phần giới thiệu của các bài thơ thì có lẽ tập thơ này được sáng tác vào thời Lê trung hưng.