Đỉnh núi nơi nào phủ trắng mây,
Tây Kinh phía ấy nắng chiều vây.
Ba non cao tít như trời hết,
Năm trấn nối quanh một dải vầy.
Dực, Chấn nổi lên thành tú khí,
Thần, tiên hoá xuống đẹp kỳ hây.
Bao giờ vác kích lên đầu núi,
Vũ trụ nhìn ra bé tẹo hầy?


14/3/2024