Phục quốc, bình Ngô trời cũng tỏ,
Uy, gươm Thái Tổ cũng rơi, hì.
Gươm thành rồng lượn tăng hào khí,
Trăng bị Ngân Hà át sáng đi.
Gió bụi chiến tranh không còn nữa,
Ánh sao phủ đế lại đương thì.
Làm sao có một quan về ấp,
Nguyện mở hang thần vẽ đẹp, hii…


14/3/2024