Thành thị bon chen người khắp nẻo,
Suốt ngày say khướt chỉ mình ông.
Áo xanh chỉ đổi dăm xu rượu,
Tóc bạc còn theo mấy má hồng.
Thương cả những người thường đố kỵ,
Bị trêu lẩn thẩn dẫu nào ngông.
Có ai muốn hỏi đâu sinh kế,
Chỉ khóm cúc tàn, sót mấy bông.


14/3/2024