Ai về Hà Nội ngược nước Hồng Hà,
Buồm dong ba ngọn vui đà nên vui,
Đường về xứ Lạng mù xa,
Có về Hà Nội với ta thì về.
Đường thuỷ thì tiện thuyền bè,
Đường bộ cứ bến Bồ Đề mà sang.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]