Non sông trống trận chẳng còn vương,
Thành nội, tre pheo cắm thẳng, dường.
Luỹ cũ gợi về Đô hộ vẫn,
Dấu xưa còn ngỡ Uý Đà đương.
Đất đây phân rõ nam hay bắc,
Nên cỏ cũng rành tuyết với sương.
Ai cũng: Uý Đà lo nước Việt,
Nên thường mượn gió dịu dàng thương.


14/3/2024