Kim Ngưu ngoài phía La thành ấy,
Gái đến giặt tơ, nước lặng, và.
Cuộn gấm mây bay, trùm phố thị,
Đập tơ chày vỗ, vọng chiều sa.
Khói bay, người nói huyên thuyên nhỉ,
Sen nở trăng lên lững thững chà.
Vừa giặt vừa thương vừa lại tiếc,
Lụa này may áo kẻ nào ha?


14/3/2024