Dâm Đàm, làn nước, nhà ta cũ,
Có khách buông câu, đứng đó nè.
Thái Cực người bàn ngồi tảng đá,
Sách trời kẻ kiếm toạ trên xe.
Hồ Tây trăng sáng hoa mai nở,
Trấn Quốc xuân về rợp bóng tre.
Lại nhớ Giang Nam người cố quận,
Gió thu, quán cá, gỏi mè, he?


14/3/2024