Khanh Liên 卿憐 là mỹ nữ đất Giang Nam, không rõ năm sinh năm mất, được Chú Như Long dâng cho Hoà Thân ở Giang Nam. Về sau là nàng là tiểu thiếp của Hoà Thân và rất được Hoà Thân yêu quý. Khi Hoà Thân mất, nàng làm 10 bài thơ (Tố thi thập thủ 做詩十首) rồi gieo xuống lầu tự vẫn.

Nguồn:
1. http://culture.163.com/06.../11/2F2P59OG00280024.html
2. Gian thần Trung Hoa Hoà Thân (Đông A Sáng biên dịch)/ NXB Giáo Dục, 2007.