Hương lúa gặp người sợ hãi bay
Châu báu biển cả từng thưởng thức
Mày ngài gập tay đếm bao niên
Đâu cũng tang thương ai có biết


Nguồn: Cuộc đời chìm nổi của Hoà Thân, NXB Văn hoá thông tin, 2002.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)