Sen nở mà cuống vẫn là thế
Con thoi chạy suốt hai chín năm
Quay đầu tiếc nuối nơi ca múa
Hai lần đều là kẻ trung nhân


Nguồn: Cuộc đời chìm nổi của Hoà Thân, NXB Văn hoá thông tin, 2002.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)