Không phân minh nhất hồn dạ nguyệt
Cỏ thơm cũng từng oán vương tôn
Én gặp lúa tốt đến lại đi
Sát hại trẻ em nơi độc ác


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)