Không phân minh nhất hồn dạ nguyệt
Cỏ thơm cũng từng oán vương tôn
Én gặp lúa tốt đến lại đi
Sát hại trẻ em nơi độc ác


Nguồn: Cuộc đời chìm nổi của Hoà Thân, NXB Văn hoá thông tin, 2002.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)