Kính trọng ngôi sao trên mũ quan
Lúc tăm tối nghe truyền bề tôi giỏi
Nay đứng tựa cửa lòng nặng trĩu
Khó phân thật giả miệng thế gian


Nguồn: Cuộc đời chìm nổi của Hoà Thân, NXB Văn hoá thông tin, 2002.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)