Thăm hoa cuối chạp đầu xuân,
Tranh đua cùng nhánh nở bừng khoe khoang.
Ngàn cây nay đến mùa tàn,
Thích vài đoá chậm bên đàng toả hương.

tửu tận tình do tại