Từ quan dưỡng lão lơ ngơ,
Thích Bạch phó thích làm thơ, hí đề.
Bạn bè ca vũ xong về,
Suốt năm say xỉn ngủ kề ghềnh sông.

tửu tận tình do tại