Trương Viêm 張炎 (1248-1320) tự Thúc Hạ 叔夏, hiệu Ngọc Điền 玉田. Ông vốn người Tây Hán, nhà ở Lâm An. Khi nhà Tống mất, ông 29 tuổi, từ đây ông phiêu du khắp nơi, ông nặng tình cảm, nên từ của ông biểu hiện đầy thê lương ảm đạm, mà đặc biệt nhiệt tâm trung quân ái quốc, tác phẩm của ông có một bộ Sơn trung bạch vân từ gồm 8 quyển. Ông là một đại từ gia cuối thời Nam Tống.