Thiếu thời thủ tuế nhảy mừng,
Nay già suy thoái chỉ ưng ngủ vùi.
Mai thêm tóc bạc không vui,
Sợ người hỏi tuổi nói trồi thêm năm.

tửu tận tình do tại