Tuổi già ngày tháng ngắn hơn,
Không thuốc nào giữ dung nhan hồng hào.
Gần đây học cách sống lâu,
Ngày mười hai tiếng thả trôi cứ nhàn.

tửu tận tình do tại