Nắng xuân gió xuân cảnh xuân hoà
Đường ngập người xuân hát xuân ca
Ngày xuân ra cửa viết xuân đối
Buồng xuân gái đẹp thêu lụa là


Nguồn: Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam, tr. 138, NXB Văn hoá Thông tin, 2002