Nắng xuân gió xuân cảnh xuân hoà
Đường ngập người xuân hát xuân ca
Ngày xuân ra cửa viết xuân đối
Buồng xuân gái đẹp thêu lụa là


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]