Đọc sách như chơi núi
Chạm tới là vui rồi
Ngàn non cùng vạn thẳm
Sao hết được mọi nơi
Khói mây gội sạch mãi
Lòng ta rộng ngàn khơi
Cho nên đóng cửa lại
Sách hay muốn đọc hoài


Nguồn: Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam, NXB Văn hoá thông tin, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)