Trời đất nhiều người thọ
Già lão gần bốn nghìn
Gặp nhau lên chốn tiệc
Mắt nhìn toàn hoa niên
Mặt trời chiếu cung khuyết
Gió mát đưa quản huyền
Tự nhiên vừa sáu chục
Đã bạn với thần tiên


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)