Trời đất nhiều người thọ
Già lão gần bốn nghìn
Gặp nhau lên chốn tiệc
Mắt nhìn toàn hoa niên
Mặt trời chiếu cung khuyết
Gió mát đưa quản huyền
Tự nhiên vừa sáu chục
Đã bạn với thần tiên


Nguồn: Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam, NXB Văn hoá thông tin, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)